Rossnet.pl

Regulamin promocji „eKupony – LIPIEC 2014 r.”

 

1.       Organizatorem promocji  „eKupony – lipiec 2014 r.,” (zwanej dalej „Promocją”) jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem krs 48967, kapitał zakładowy 26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, e-mail: obsługa_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2.       Promocja jest przeprowadzana w drogeriach Organizatora, znajdujących się na terytorium Polski w terminie od dnia  07 lipca 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r., do godzin zamknięcia poszczególnych drogerii lub  do wyczerpania zapasów i podzielona jest na dwa etapy, opisane poniżej. Aktualne godziny otwarcia drogerii dostępne są na stronie www.rossnet.pl/drogerie

 

3.       Promocja jest skierowana do klientów Organizatora:

a)      będących osobami fizycznymi posiadającymi co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b)      mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 K.C.,

d)      posiadających aktywne konto na portalu internetowym www.rossnet.pl ,

e)      którzy spełnili wymagania opisane w regulaminie i dokonali czynności opisanych poniżej,

zwanych dalej „Uczestnikami”.

 

4.       Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

a.       dokonanie przez Uczestnika, w terminie od dnia 07 lipca 2014 roku do dnia 29 lipca 2014 roku,  zakupu w drogerii Organizatora dowolnych produktów lub produktu i zachowanie otrzymanego od Organizatora paragonu fiskalnego oraz wydanego wraz z nim specjalnego paragonu niefiskalnego, potwierdzających ww. transakcję;

b.      posiadanie aktywnego konta na portalu internetowym www.rossnet.pl;

c.       rejestracja specjalnego kodu promocyjnego zamieszczonego na paragonie niefiskalnym, zgodnie z treścią ust.7 poniżej;

d.      zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja jego postanowień;

 

5.       Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w ust.4, zostanie potwierdzone, poprzez wysłanie przez Organizatora, w terminie od dnia od dnia 07 lipca 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku, kuponu rabatowego.

 

6.       Kupon rabatowy, o którym mowa w ust.5, zostanie wysłany przez Organizatora na adres
e-mail, podany przez Uczestnika w aplikacji promocyjnej nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po należytym wykonaniu przez Uczestnika wszystkich czynności opisanych
w ust.4. i będzie stanowił zakończenia etapu pierwszego uczestnictwa w promocji.

 

7.       Rejestracja specjalnego kodu promocyjnego polega na podaniu w aplikacji promocyjnej, dostępnej dla posiadaczy konta na www.rossnet.pl, danych zamieszczonych na paragonie fiskalnym i specjalnym paragonie niefiskalnym, o których mowa w ust.4powyżej;

 

8.       Aktywnym kontem na portalu internetowym www.rossnet.pl, będącym warunkiem niezbędnym do skorzystania  z promocji,  jest konto, do którego zostały podane przez  użytkownika niezbędne dane i którego użytkownik zapoznał się z treścią regulamin portalu
i zaakceptował jego treść.

 

9.       W ramach Promocji, w terminie od dnia 21 lipca 2014 roku do dnia 30 lipca 2014 roku Uczestnik, który otrzymał od Organizatora kupon rabatowy, może dokonać jednorazowego zakupu produktów dostępnych w drogerii Organizatora, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu i zaliczanych przez Organizatora do kategorii repelentów lub kosmetyków do opalania z 40% (czterdziestoprocentowym) rabatem (etap drugi).

 

10.   Rabat jest udzielany od cen regularnych, tj. aktualnych cen obowiązujących i uwidocznionych przez Organizatora w drogerii.

 

11.   Z zastrzeżeniem treści ust.12 poniżej, rabat  nie podlega łączeniu z:

a.       innymi rabatami wynikającymi z uczestnictwa w programach lojalnościowych, obowiązujących w drogeriach Organizatora, w tym rabatami wynikającymi z Inauguracyjno – urodzinowej akcji rabatowej,

b.      rabatami wynikającymi  z tytułu posiadania:

                                i.            bonów lub kart podarunkowych, w tym kart podarunkowych Rossmann,

                               ii.            co-brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann lub

                              iii.            rabatami wynikającymi z innych eKuponów. 

 

12.   Dla uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że rabat łączy się z aktualnymi rabatami wynikającymi z członkowstwa Uczestnika w programie Rossnę, jeśli produkt objęty niniejszą promocją jest jednocześnie objęty programem Rossnę.

 

13.   Kupony rabatowe  przyznawane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji. Jeden Uczestnik może skorzystać tylko z jednego kuponu promocyjnego. Tylko jeden kupon promocyjny może być przez niego zarejestrowany na portalu www.rossnet.pl.

 

14.   Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator potwierdza, że jeden kupon rabatowy upoważnia do zakupu w promocyjnej cenie więcej niż jednego produktu wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wszystkie produkty, które Uczestnik chce zakupić w promocyjnej cenie, muszą zostać nabyte przez Uczestnika podczas jednej transakcji sprzedaży.

 

15.   Warunkiem koniecznym do skorzystania z kuponu rabatowego jest jego przedstawienie kasjerowi w formie papierowej lub okazanie na nośniku mobilnym, podczas zakupów w drogerii Organizatora, w okresie obowiązywania Promocji. Kupon rabatowy lub jego numer należy przekazać kasjerowi nie później niż w chwili podania kasjerowi do skasowania produktu, z którego  zakupem łączy się Promocja.

 

16.   W przypadku Uczestników programu  Rossnę, którzy chcą skorzystać z niniejszej promocji istnieje możliwość zarejestrowania kodu rabatowego na stronie www.rossnet.pl/ekupony, poprzez naciśnięcie przycisku „Powiąż eKupon z Twoją kartą Rossnę” i następnie okazanie kasjerowi karty programu Rossnę, nie później niż w chwili podania kasjerowi  do skasowania produktu, z którego zakupem łączy się Promocja.

 

17.   Kupon rabatowy jest ważny przez czas określony, podany w regulaminie i rabat z niego wynikający może zostać zrealizowany wyłącznie jeden raz. Tym samy Organizator podkreśla, że  jeden kupon rabatowy upoważnia do jednorazowego zakupu produktu lub produktów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu, w promocyjnej cenie.

 

18.   Kupon rabatowy nie może być wymieniony na gotówkę. Rabat z kuponu nie jest oprocentowana i nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

 

19.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie  www.rossnet.pl/ekupony i wysłaniu
do Uczestników newslettera informującego o zmianie.

 

20.   Wszelkie reklamacje przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 13.08.2014 roku i rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Użytkownik może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

21.   Jedynym dokumentem określającym warunki Promocji jest regulamin dostępny na stronie  www.rossnet.pl/ekupony.

 

Łódź,  07 lipca 2014 roku

Załącznik 1 do Regulaminu eKupony lipiec 2014