Rossnet.pl

Regulamin promocji „eKupony – kwiecień 2014”

 

1. Organizatorem akcji promocyjnej „eKupony – kwiecień 2014” (zwanej dalej „Promocją”) jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 48967, kapitał zakładowy 26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, e-mail: obsługa_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2. Promocja odbywa się w drogeriach Organizatora na terytorium Polski w terminie od dnia 04.04.2014 r. do dnia 06.04.2014 r., do godzin zamknięcia poszczególnych drogerii lub do wyczerpania zapasów. Aktualne godziny otwarcia drogerii dostępne są na stronie www.rossnet.pl/drogerie

 

3. Promocja jest skierowana do osób:

a)      mających nie później niż na dzień 01.04.2014 r. założone aktywne konto na stronie www.rossnet.pl,

b)       będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c)       mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)      będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 K.C.,

e)      które spełniły wymagania opisane w regulaminie,

zwanych dalej zamiennie Uczestnikami.

 

4. W ramach Promocji, w terminie od dnia 04.04.2014 roku do dnia 06.04 2014 roku, Uczestnik, który otrzymał od Organizatora kod rabatowy może dokonać jednorazowego zakupu  produktów dostępnych w drogerii Organizatora z dziesięcioprocentowy rabatem.

 

5. Promocją nie są objęte produkty wskazane w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do regulaminu programu Rossnę!, których lista znajduje się na http://www.rossnet.pl/Rossne/Regulamin oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt.

 

6. Rabat udzielany jest od cen regularnych i nie podlega łączeniu z rabatami wynikającymi  z tytułu posiadania co-brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann lub rabatami wynikającymi z eKuponów. Rabat nie jest udzielany przy zakupach dokonywanych za pomocą bonów podarunkowych, w tym kart podarunkowych Rossmann.

 

7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wydrukowanie eKuponu  lub spisanie wskazanego na nim unikalnego numeru albo jego okazanie na nośniku mobilnym i w ten sposób przekazania go podczas zakupów w drogerii Organizatora, w okresie obowiązywania eKuponu, kasjerowi.

 

8. eKupon może zostać wykorzystany wyłącznie przez Uczestników spełniających wszystkie warunki określone w regulaminie.  

 

9. Kupony rabatowe  przyznawane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji. Jeden Uczestnik może skorzystać tylko z jednego numeru.

 

10. Kod rabatowy jest ważny przez czas określony, podany w regulaminie i rabat może zostać zrealizowany wyłącznie jeden raz. Jeden kod rabatowy upoważnia do jednego zakupu w promocyjnej cenie.

 

11. Kod rabatowy nie może być wymieniony na gotówkę. Rabat z kodu nie jest oprocentowany i nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie  www.rossnet.pl/ekupony i wysłaniu do Uczestników newslettera informującego o zmianie.

 

13. Wszelkie reklamacje przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 22.04.2014 r. i rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Użytkownik może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

14. Jedynym dokumentem określającym warunki Promocji jest regulamin dostępny na stronie  www.rossnet.pl/ekupony.

 

Łódź, 2 kwiecień 2014 roku