Regulamin promocji „eKupony – PAŹDZIERNIK 2014 r.”

 

1.       Organizatorem promocji  „eKupony – PAŹDZIERNIK 2014 r.” (zwanej dalej „Promocją”), jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem krs 48967, kapitał zakładowy 26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, e-mail: obsługa_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2.       Promocja jest przeprowadzana w drogeriach Organizatora, znajdujących się na terytorium Polski w terminie od dnia  20 października 2014 r. do dnia 30 października 2014 r., do godzin zamknięcia poszczególnych drogerii lub  do wyczerpania zapasów w poszczególnych drogeriach. Aktualne godziny otwarcia drogerii dostępne są na stronie www.rossnet.pl/drogerie

 

3.       Promocja jest skierowana do klientów Organizatora:

a)      będących nie później niż w dniu 29 października 2014 roku posiadaczami aktywnego konta na www.rossnet.pl, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;  

b)      będących osobami fizycznymi posiadającymi co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

c)      mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)      będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c.,

e)      którzy spełnili wymagania opisane w regulaminie, zwanych dalej „Uczestnikami”.

 

4.       W ramach promocji, w terminie wskazanym w ust.2 powyżej, Uczestnik, który otrzymał od Organizatora, na adres e-mail podany podczas rejestracji na www.rossnet.pl, eKupon, może dokonać jednorazowego zakupu produktów wskazanych na liście stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, z czterdziestoprocentowym rabatem.

 

5.       W przypadku, kiedy Uczestnik założył konto, o którym mowa w ust.3 pkt a) powyżej w okresie od dnia 20 października 2014 roku do dnia 29 października 2014 roku, Organizator wyśle eKupon na adres podany przez Uczestnika, nie wcześniej niż następnego dnia roboczego, po dniu założenia konta.  

 

6.       Rabat jest udzielany od cen regularnych, tj. cen aktualnie obowiązujących w drogerii Rossmann,  uwidocznionych przez Organizatora na etykietach cenowych.

 

7.       Rabat nie podlega łączeniu z innymi rabatami, w tym:

 

a)      rabatami wynikającymi z uczestnictwa w programach lojalnościowych Organizatora, z zastrzeżeniem treści ust. 10 poniżej;

b)      rabatami wynikającymi z akcji promocyjnej „Rossmann – 10% na wszystko”;

c)      rabatami wynikającymi z tytułu posiadania co-brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann lub rabatami wynikającym z innych eKuponów.

 

8.       eKupon nie upoważnia do skorzystania z promocji w przypadku, gdy produkty wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu, zostały zakupione:

a)       w sklepie internetowym Rossmann lub,

b)      przy użyciu bonów podarunkowych, w tym kart podarunkowych Rossmann.

 

9.       eKupony przyznawane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji. Jeden Uczestnik może skorzystać tylko z jednego kuponu promocyjnego..

 

10.   Organizator podkreśla, że rabat łączy się z aktualnym rabatem wynikającymi z członkowstwa Uczestnika w programie Rossnę, jeśli produkt objęty niniejszą promocją jest jednocześnie objęty programem Rossnę. Warunkiem skorzystania z obydwu rabatów jest okazanie, nie później niż przed podaniem kasjerowi produktu wskazanego w załączniku nr 1 i objętego programem Rossnę, aktywnej karty Rossnę.

 

11.   Warunkiem koniecznym do skorzystania z eKuponu rabatowego jest jego przedstawienie kasjerowi w formie papierowej lub okazanie na nośniku mobilnym, podczas zakupów w drogerii Organizatora, w okresie obowiązywania promocji. Kupon rabatowy lub jego numer należy przekazać kasjerowi nie później niż w chwili podania do skasowania produktu, z którego  zakupem łączy się promocja.

 

12.   Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator potwierdza, że jeden eKupon  upoważnia do zakupu w promocyjnej cenie więcej niż jednego produktu wskazanego w załączniku nr 1 do regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że wszystkie produkty, które Uczestnik chce zakupić w promocyjnej cenie, muszą zostać nabyte przez Uczestnika podczas jednej transakcji sprzedaży. Tym samym Organizator potwierdza, że jeden Uczestnik może skorzystać z eKuponu wyłącznie jednorazowo.

 

13.   eKupon r jest ważny przez czas określony, podany w regulaminie i rabat z niego wynikający może zostać zrealizowany wyłącznie jeden raz.

 

14.   eKupon nie może być wymieniony na gotówkę. Rabat z eKuponu nie jest oprocentowana i nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

 

15.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie  www.rossnet.pl/ekupony i wysłaniu do Uczestników newslettera  informującego o zmianie.

 

16.   Wszelkie reklamacje przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia 14.11.2014 roku i rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Użytkownik może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

17.   Jedynym dokumentem określającym warunki Promocji jest regulamin dostępny na stronie  www.rossnet.pl/ekupony.

 

Łódź,  20.10.2014 roku

Załącznik 1 do Regulaminu eKupony październik