Rossnet.pl

Program Rossnę!

Regulamin

Regulamin Programu Rossnę

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem programu pod nazwą Rossnę! jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, zwany dalej Organizatorem.

2. Adres Organizatora Programu: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź, tel. +48 42/61 39 100, fax +48/61 39 999, e-mail: firma@rossmann.com.pl.

3. Organizator programu jest administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych programu Rossnę!.

4. Organizator Programu informuje o jego podstawowych zasadach na łamach portalu internetowego www.rossne.pl.

5. Program rozpoczyna się w dniu 01. 06. 2012 roku i trwa do chwili wycofania przez Rossmann dostępu do usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

6. Wydawanie kart rozpoczyna się w dniu 01.06.2012 roku.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Program jest skierowany do:

a) mających miejsce zamieszkania na terytorium RP,

b) klientów sklepów Organizatora znajdujących się na terenie RP,

c) będących rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wieku od 0 do 3 lat,

d) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,

e) będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., zwanych dalej zamiennie Uczestnikami.

2. Uczestnictwo w programie nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

3. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wykonanie kolejno następujących czynności:

a) akceptacja wszystkich postanowień regulaminu i spełnienie wszystkich opisanych w nim warunków,

b) zabranie ze sklepu Organizatora karty programu,

c) okazanie karty kasjerowi,

d) rejestracja karty w portalu rossne.pl poprzez podanie indywidualnego nr EAN umieszczonego na karcie,

e) wypełnienie zgodnie z prawdą formularza zgłoszeniowego dostępnego na rossne.pl i podanie co najmniej następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko uczestnika

- płeć uczestnika

- imię i nazwisko dziecka uczestnika

- płeć dziecka uczestnika

- data urodzenia dziecka

- miejsce zamieszkania uczestnika

- nr telefonu komórkowego uczestnika

- adres e-mail uczestnika

4. Warunki opisane w ust.1 - ust.3 muszą być spełnione łącznie.

5. Po spełnieniu warunków opisanych w ust.1 – ust.3, Uczestnik staje się posiadaczem karty głównej programu i uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Organizator dopuszcza możliwość wydania Uczestnikowi karty dodatkowej. Karta ta daje możliwość korzystania z przywilejów związanych z programem rabatowym opisanym w §3 ust.5, ust.7, ust.8 i ust.9 regulaminu. Legitymując się kartą dodatkową jej posiadacz może zbierać przywileje, o których mowa w §3 na konto Uczestnika. Dla karty głównej i karty dodatkowej prowadzone jest wspólne konto. Karta dodatkowa może zostać przekazana przez Uczestnika dowolnie wybranej przez niego osobie spełniającej warunki opisane w §2 ust.1 ppkt. a), b), d) i e).

7. Warunkiem korzystania z karty dodatkowej jest jej uprzednia prawidłowa rejestracja za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego na stronie www.rossne.pl. Uczestnik może zarejestrować, jako kartę dodatkową, kartę programu zabraną ze sklepu Organizatora. Uczestnik może zarejestrować wyłącznie jedną kartę dodatkową. Posiadanie dwóch kart nie powoduje podwojenia przywilejów wynikających z tytułu uczestnictwa w programie. Wykluczenie posiadacza karty głównej z uczestnictwa w programie powoduje automatyczne wykluczenie możliwości korzystania z karty dodatkowej. Podział przywilejów wynikających z tytułu uczestnictwa w programie, ani rozdzielenie konta, na którym zapisywane są przywileje nie jest możliwy.

8. Karta jest ważna 36 miesięcy, nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia, z zastrzeżeniem treści ust.9 poniżej oraz treści §5.

9. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dziecka w wieku od 0 do 36 miesięcy, Uczestnik może dopisać dziecko do karty głównej podając dane osobowe dziecka w zakładce „Rossnę!” w profilu użytkownika na stronie www.rossne.pl. Termin ważności karty ulega wówczas przedłużeniu do czasu osiągnięcia przez najmłodsze zarejestrowane dziecko 36 miesiąca życia. Uczestnik może zarejestrować na jednej karcie nie więcej niż 3 dzieci.

10. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż troje dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, rejestracja czwartego i następnych dzieci będzie zależna wyłącznie od uznania Organizatora i może nastąpić po wysłaniu zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.rossmann.com.pl lub kontakcie telefonicznym z Sekcją Obsługi Klienta, tel. +48 42 61-39-700 i przedstawieniu przez Uczestnika dodatkowych dokumentów, w szczególności aktu urodzenia, których zażąda Organizator, potwierdzających posiadanie więcej niż troje dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy.

11. Z zastrzeżeniem treści §6 regulaminu jednorazowe zgłoszenie do programu jest wystarczające. Nie jest dopuszczalne wielokrotne zgłaszanie do programu tych samych osób w trakcie ich uczestnictwa w programie, co nie wyklucza ponownego przystąpienia do programu, jeśli wcześniej Uczestnik został z niego wykluczony.

§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

1. Z chwilą prawidłowej rejestracji na stronie www.rossne.pl, potwierdzonej e-mailem wysłanym przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w programie Rossnę!.

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących na podstawie niniejszego regulaminu jest posiadanie i okazanie, najpóźniej w chwili wskazania kasjerowi wybranego sposobu zapłaty, ważnej i aktywnej karty.

3. W trakcie jednego zakupu możliwe jest wyłącznie jedno jego potwierdzenie, tylko na jednej karcie programu Rossnę!.

4. W razie okazania kilku kart programu w trakcie jednej transakcji zakup zostanie potwierdzony na ostatniej z okazanych kart.

5. Z chwilą aktywacji karty głównej Uczestnik otrzymuje 3% rabat na produkty dla dzieci. Aktualizowana nie rzadziej niż raz w miesiącu lista produktów dla dzieci objętych programem stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Programem nie są objęte produkty z kategorii mleka modyfikowanego żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy.

7. Od daty aktywacji karty Uczestnik uzyskuje możliwość podwyższania przysługującego mu rabatu o jeden punkt procentowy, co każde 90 dni. Warunkiem podwyższenia rabatu jest odbycie w każdym z tych okresów minimum 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora i dokonanie w ich trakcie zakupu przynajmniej jednego produktu dla dzieci, o którym mowa w §3 ust.5. Maksymalna wysokość rabatu, którą może zdobyć Uczestnik to 10%.

8. W przypadku, gdy Uczestnik odbędzie w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie mniej niż 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora i dokona w ich trakcie zakupu przynajmniej jednego produktu, o którym mowa w §3 ust.5, wówczas pozostaje on na dotychczasowym poziomie rabatowym, z zastrzeżeniem treści ust.9 poniżej.

9. W przypadku nie dokonania w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie żadnych, zakupów produktów, o którym mowa w §3 ust.7, Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w programie a jego karta traci ważność. 

10. Dodatkowy punkt procentowy rabatu, o którym mowa w ust.8 powyżej przyznawany będzie przez Organizatora, co 90 dni uczestnictwa w programie.

11. Uczestnik może uzyskać informację nt. swojej aktywności w programie logując się na swoim profilu na stronie www.rossne.pl.

12. Przywileje, w tym rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Rossnę! nie podlegają łączeniu z rabatami wynikającymi z tytułu posiadania co – brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann oraz z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart podarunkowych Rossmann. Rabaty przyznawane do poszczególnych kart Rossnę! nie podlegają kumulacji.

§4 PREZENTY I NAGRODY

1. Po upływie kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie, Organizator przyzna Uczestnikowi nagrodę.

2. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie odbył co najmniej 6 wizyt w sklepie Organizatora i dokonał, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie, zakupu produktów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. W przypadku przyznania nagrody, Organizator poinformuje o tym Uczestnika wysyłając do niego wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości dokonać potwierdzenia chęci odbioru prezentu i wskazać drogerię Rossmann, w której chce dokonać odbioru. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu, terminu i warunków wydania nagrody będą każdorazowo wskazane w wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora. Niedokonanie w/w potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z prezentu. Uczestnik w kolejnej wiadomości email zostanie poinformowany o fakcie dostarczenia przesyłki do wybranej drogerii. Uczestnik zobowiązany jest odebrać prezent w ciągu 21dni od dnia otrzymania maila o dostarczeniu przesyłki do drogerii..

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany przyznanej nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Uczestnik nie może scedować prawa do nagrody na inną osobę. Nieodebranie nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z niej a Uczestnikowi nie będę przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

5. Nagroda może stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

6. Uczestnikom, których dzieci w trakcie trwania programu ukończyły pierwszy rok życia Organizator przyzna prezent urodzinowy. Warunkiem przyznania prezentu urodzinowego jest dokonanie minimum raz zakupu produktów wskazanych w załączniku 1 do regulaminu z użyciem karty Rossnę! w okresie od przystąpienia Użytkownika do programu do dnia tygodnia poprzedzającego ukończenia pierwszego roku życia przez dziecko uczestnika. Postanowienia ust.3 – ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§5 DANE CZŁONKOWSKIE I ICH OCHRONA

1. Wszystkie dane dotyczące Uczestników programu i ich dzieci traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik:

a) wyraża zgodę na uczestnictwo w programie Rossnę!;

b) akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu;

c) potwierdza autentyczność zamieszczonych w formularzu danych;

d) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zamieszczonych w formularzu w celach:

- statystycznych

- marketingowych

- związanych z realizacją postanowień niniejszego regulaminu;

e) wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego za pośrednictwem wiadomości sms lub mms a także na przesyłanie ofert handlowych na adres zamieszkania Uczestnika wskazany w formularzu;

f) potwierdza, że został poinformowany, iż przysługuje mu prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby oraz jego dziecka a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z członkostwa w programie;

g) przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja danych osobowych dziecka w zakresie jego daty urodzenia może nastąpić jedynie w ciągu 7 dni od daty rejestracji Uczestnika w programie.

§6 ROSSNĘ dla osób oczekujących na urodzenie się ich dziecka

1. Z zastrzeżeniem zmian i wyłączeń wskazanych poniżej, postanowienia regulaminu stosuje się również do osób, które oczekują na narodzenie się ich dziecka.

2. W tym przypadku warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie zgodnie z prawdą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.rossne.pl (formularz oznaczony statusem „Spodziewam się dziecka”) i podanie co najmniej następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko uczestnika,

- płeć uczestnika,

- planowana data porodu (wskazana, jako dzień przypadający nie później niż w ciągu 9 miesięcy od daty rejestracji),

- miejsce zamieszkania uczestnika,

- nr telefonu komórkowego uczestnika,

- adres e-mail uczestnika.

3. W okresie oczekiwania na narodzenie się dziecka i dodatkowo przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po urodzeniu się dziecka, Uczestnik może korzystać z przywilejów związanych z uczestnictwem w programie szczegółowo opisanych w §6 niniejszego regulaminu.

4. Z chwilą aktywacji karty, Uczestnik oczekujący narodzin jego dziecka, otrzymuje 3% rabatu na produkty do pielęgnacji w czasie ciąży i artykuły dla małych dzieci szczegółowo wskazane w załączniku nr 2 do regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem brzmienia §6 ust.6 poniżej, po upływie okresu wskazanego w §6 ust.3 regulaminu karta traci moc a Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w programie.

6. W ciągu dwóch miesięcy od urodzenia się dziecka, Uczestnik może rozpocząć korzystanie z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w programie rossnę. W tym przypadku Uczestnik zobowiązany jest zmienić swój status w programie ze „Spodziewam się dziecka” na „Jestem rodzicem” i uzupełnić dane dziecka, o których mowa w §1 ust.3 ppkt e), tj. co najmniej imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz jego płeć.

7. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w programie rossnę, Uczestnik traci prawo do rabatu dotyczącego produktów wymienionych w załączniku nr 2 do regulaminu i uzyskuje 3% rabat, o którym mowa w §3 ust.5 regulaminu. Okresu uczestnictwa w programie ze statusem „Spodziewam się dziecka” nie wlicza się do czasu, od którego zależą przywileje związane z uczestnictwem w programie rossnę opisane w §3 regulaminu.

8. Postanowienia §2 ust.6 – ust.10; §3 ust.5, ust.7-ust.10 oraz §4 regulaminu nie stosuje się do Uczestników posiadających status „Spodziewam się dziecka”.

9. Wyłączona jest możliwość dopisania do dotychczas posiadanej karty dziecka, którego narodzin Uczestnik oczekuje.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Karta uczestnika programu nie jest środkiem płatniczym.

2. Karta programu Rossnę! pozostaje własnością Organizatora.

4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.

5. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na karcie, zgodnie z §3 ust.2 regulaminu w przypadku braku technicznej możliwości realizacji karty.

6. Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian lub wycofania dostępu do usług programu Rossnę!, za wcześniejszym miesięcznym powiadomieniem chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.

7. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora z tytułu utraty lub uszkodzenia karty programu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty Organizator może przenieść uprawnienia przyznane dotychczas Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w programie na nową kartę, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o utracie lub uszkodzeniu karty za pośrednictwem strony www.rossne.pl oraz zarejestrowaniu przez Uczestnika na stronie www.rossne.pl nowej karty programu, zgodnie z postanowienia §2 i §3 regulaminu, które stosuje się odpowiednio. Zarejestrowanie nowej karty nie oznacza automatycznego wydłużenia okresu uczestnictwa w programie.

8. Wszelkie reklamacje Uczestników programu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w programie, w szczególności Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu w razie nadużycia przez Uczestnika zasad programu, użycia karty programu w sposób sprzeczny z regulaminem.

10. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie w każdym czasie klikając przycisk „Rezygnacja z programu” w profilu użytkownika na stronie www.rossne.pl.

11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z programu, Organizator zobowiązany jest odnotować tę informację w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili powiadomienia o rezygnacji.

12. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.

13. Regulamin programu Rossnę obowiązuje począwszy od 1 czerwca 2012, aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników wysyłając informację na wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie przez Użytkownika programu Rossnę, w terminie 14 dni od daty poinformowania o tej zmianie, będzie to równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z udziału w programie.

15. Z chwilą rejestracji karty zgodnie z §3 ust.1 Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie go i nie wnosi zastrzeżeń.

 

Załącznik nr 1 - Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „jestem rodzicem” - 01.06.2013r.

Załącznik nr 2 – Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „spodziewam się dziecka” - 01.06.2013r.

 

Łódź, 1 czerwca 2013 r.