Program Rossnę!

Regulamin

Regulamin Programu Rossnę

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem programu pod nazwą Rossnę! jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048967, zwany dalej Organizatorem.
 2. Adres Organizatora Programu: Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź, tel. +48 42/61 39 100, fax +48/61 39 999, e-mail: obsluga_klienta @rossmann.com.pl.
 3. Organizator Programu informuje o jego podstawowych zasadach na łamach portalu internetowego www.rossne.pl .
 4. Program rozpoczął się w dniu 01. 06. 2012 roku i trwa do chwili wycofania przez Rossmann dostępu do usługi, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. Wydawanie kart  rozpoczęło się w dniu 01.06.2012 roku.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 

 1. Z zastrzeżeniem treści §6  poniżej Program jest skierowany do:

a)      mających miejsce zamieszkania na terytorium RP osób fizycznych,

b)       będących klientami sklepów Organizatora znajdujących się na terenie RP lub drogerii internetowej Rossmann,

c)       będących rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w wieku od 0 do 3 lat,

d)      posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,

e)      będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c.,

zwanych dalej zamiennie Uczestnikami.

 1. Uczestnictwo w Programie nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 2. Warunkiem udziału w Programie jest wykonanie kolejno, następujących czynności:

a)      zabranie ze sklepu Organizatora karty Programu,

b)      rejestracja karty na portalu www.rossne.pl , poprzez:

                                  i. podanie indywidualnego numeru EAN umieszczonego na karcie;

                            ii. wypełnienie zgodnie z prawdą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na www.rossne.pl i podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko Uczestnika
 • płeć Uczestnika
 • imię i nazwisko dziecka Uczestnika
 • płeć dziecka Uczestnika
 • data urodzenia dziecka Uczestnika
 • miejsce zamieszkania Uczestnika
 • numer telefonu komórkowego Uczestnika
 • adres e-mail Uczestnika

                                iii. akceptacja regulaminu Programu.

 1. Warunki opisane w §2 ust.1 - ust.3 muszą być spełnione łącznie. Uczestnikiem Programu Rossnę! może być wyłącznie osoba posiadająca konto na www.rossnet.pl .
 2.  Po spełnieniu warunków opisanych powyżej, Uczestnik staje się posiadaczem karty głównej Programu i uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator dopuszcza możliwość wydania Uczestnikowi karty dodatkowej. Karta ta daje możliwość korzystania z przywilejów związanych z programem rabatowym opisanym w §3 ust.5, ust.7, ust.8 i ust.9 regulaminu. Legitymując się kartą dodatkową jej posiadacz może zbierać przywileje, o których mowa w §3, na konto Uczestnika. Dla karty głównej i karty dodatkowej prowadzone jest wspólne konto. Karta dodatkowa może zostać przekazana przez Uczestnika dowolnie wybranej przez niego osobie, spełniającej warunki opisane w §2 ust.1 pkt a), pkt b), pkt d) i pkt e).
 4. Warunkiem korzystania z karty dodatkowej jest jej uprzednia prawidłowa rejestracja za pośrednictwem odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie www.rossne.pl. Rejestracja karty dodatkowej musi być dokonana na tym samym koncie użytkownika na którym zarejestrowana jest karta główna. Uczestnik może zarejestrować, jako kartę dodatkową, kartę Programu zabraną ze sklepu Organizatora. Uczestnik może zarejestrować wyłącznie jedną kartę dodatkową. Posiadanie dwóch kart, nie powoduje podwojenia przywilejów, wynikających z tytułu uczestnictwa w Programie. Wykluczenie posiadacza karty głównej z uczestnictwa w Programie, powoduje automatyczne wykluczenie możliwości korzystania z karty dodatkowej. Podział przywilejów wynikających z tytułu uczestnictwa w Programie, ani rozdzielenie konta, na którym zapisywane są przywileje, nie jest możliwe.
 5. Karta jest ważna  maksymalnie 45 miesięcy, nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia, z zastrzeżeniem treści ust. 9 poniżej oraz treści §6.
 6. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego dziecka w wieku od 0 do 36 miesięcy, Uczestnik może dopisać dziecko do karty głównej, podając dane osobowe dziecka w zakładce „Rossnę!”, w profilu użytkownika, na stronie www.rossne.pl. Termin ważności karty, ulega wówczas przedłużeniu do czasu osiągnięcia przez najmłodsze, zarejestrowane dziecko 36 miesiąca życia. Uczestnik może zarejestrować na jednej karcie nie więcej niż 3 dzieci.
 7. W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż troje dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy, rejestracja czwartego i następnych dzieci będzie zależna wyłącznie od uznania Organizatora i może nastąpić po wysłaniu zgłoszenia, za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.rossmann.com.pl lub kontakcie telefonicznym z Sekcją Obsługi Klienta, tel. +48 42 61-39-700 i przedstawieniu przez Uczestnika dodatkowych dokumentów, w szczególności aktu urodzenia, których zażąda Organizator, potwierdzających posiadanie więcej niż troje dzieci w wieku od 0 do 36 miesięcy.
 8. Z zastrzeżeniem treści §6 Regulaminu, jednorazowe zgłoszenie do Programu jest wystarczające. Nie jest dopuszczalne wielokrotne zgłaszanie do Programu tych samych osób, w trakcie ich uczestnictwa w Programie, co nie wyklucza ponownego przystąpienia do Programu, jeśli wcześniej Uczestnik został z niego wykluczony.

 

 

 

 

§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

 

 1. Z chwilą prawidłowej rejestracji na stronie www.rossne.pl, potwierdzonej e-mailem wysłanym przez Organizatora, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie Rossnę!
 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących, na podstawie niniejszego Regulaminu jest posiadanie i okazanie, najpóźniej w chwili wskazania kasjerowi wybranego sposobu zapłaty, ważnej i aktywnej karty lub dokonanie zakupów w Internetowej Drogerii Rossmann z konta użytkownika na którym zarejestrowana jest karta Rossnę.
 3. W trakcie jednego zakupu, możliwe jest wyłącznie jedno jego potwierdzenie, tylko na jednej karcie Programu Rossnę!
 4. W razie okazania kilku kart Programu, w trakcie jednej transakcji, zakup zostanie potwierdzony na ostatniej z okazanych kart.
 5.  Z chwilą aktywacji karty głównej, Uczestnik otrzymuje 3% rabatu na zakup produktów dla dzieci. Aktualizowana nie rzadziej niż raz w miesiącu lista produktów dla dzieci, objętych Programem, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Aktualizacja listy nie wymaga zmiany regulaminu.
 6.  Programem nie są objęte preparaty do początkowego żywienia niemowląt i przedmioty służące do karmienia niemowląt, zgodnie z treścią art. 25 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie  żywności i żywienia (Dz. U. 2010, nr 136, poz. 914 j.t.), w tym produkty z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy.
 7.  Od daty aktywacji karty Uczestnik uzyskuje możliwość podwyższania przysługującego mu rabatu o jeden punkt procentowy, co każde kolejne 90 dni, zwane dalej zamiennie Okresem. Warunkiem podwyższenia rabatu jest odbycie, w każdym z tych Okresów minimum 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora i dokonanie w ich trakcie każdorazowo zakupu przynajmniej jednego produktu dla dzieci, o którym mowa w §3 ust.5. Maksymalna wysokość rabatu, którą może zdobyć Uczestnik to 10%.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik odbędzie w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w Programie mniej niż 6 wizyt w dowolnie wybranym sklepie Organizatora lub drogerii internetowej Rossmann i dokona w ich trakcie, zakupu przynajmniej jednego produktu, o którym mowa w §3 ust.5, wówczas pozostaje on na dotychczasowym poziomie rabatowym, z zastrzeżeniem treści ust.9 poniżej.
 9.  W przypadku nie dokonania w ciągu kolejnych 90 dni uczestnictwa w programie żadnych zakupów, produktów, o którym mowa w §3 ust.5, Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w programie a jego karta traci ważność.
 10. Dodatkowy punkt procentowy rabatu, o którym mowa w ust.7 powyżej, przyznawany będzie przez Organizatora, co 90 kolejnych dni uczestnictwa w Programie.
 11.  Uczestnik może uzyskać informację nt. swojej aktywności w Programie logując się na swoim profilu na stronie www.rossne.pl.
 12. Przywileje, w tym rabaty wynikające z uczestnictwa w Programie Rossnę! nie podlegają łączeniu z rabatami wynikającymi z tytułu posiadania co – brandingowej karty płatniczej VISA Rossmann oraz z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart podarunkowych Rossmann. Rabaty przyznawane do poszczególnych kart Rossnę! nie podlegają kumulacji.

 

§4 DODATKOWE PRZYWILEJE

 

 1. Po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie, Organizator przyzna Uczestnikowi prawo zakupu w promocyjnej cenie 1 grosza wybranych artykułów, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu i  ust.2 – ust.6 poniżej. Stanowiąca  załącznik nr 3 do regulaminu lista, może być przez Organizatora aktualizowana nie częściej niż raz w miesiącu. Aktualizacja listy nie wymaga zmiany regulaminu.
 2. Artykuł, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu, będzie mogła kupić osoba, która przystąpi do Programu, zgodnie z treścią §6 poniżej, jako osoba, które oczekuje na narodzenie się jej dziecka i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 3. Artykuł, o którym mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mogła kupić osoba, która przystąpi do Programu, zgodnie z treścią §2 powyżej, jako rodzic lub prawny opiekun dziecka w wieku od 0 do 6 miesięcy i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 4. Artykuł, o którym mowa w pkt 2 załącznika nr 3 do regulaminu będzie  mogła kupić osoba, która będąc w programie Rossnę! ze statusem ”Spodziewam się dziecka” , po urodzeniu się dziecka,  zmieni status w Programie na „Jestem Rodzicem” oraz dokonana zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł,  co najmniej jednego artykułu , wskazanego w treści  załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 5. Artykuł, o którym mowa w pkt 3 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mógł kupić Uczestnik, którego dziecko w trakcie uczestnictwa w Programie, ukończy pierwszy rok życia i  pod warunkiem, że Uczestnik dokona do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 6. Artykuł, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do regulaminu będzie mógł kupić Uczestnik, którego dziecko w trakcie uczestnictwa w Programie, ukończy drugi rok życia i  pod warunkiem, że Uczestnik dokona do czasu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł,  co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.
 7. Warunek dokonania zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu ma zastosowanie do każdego Uczestnika i możliwości nabycia każdego z artykułów wskazanych w załączniku nr 3 i ust.2 – ust.6  regulaminu, oddzielnie.

Dla przykładu:

a)      Artykuł, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu może kupić osoba, która przystąpi do Programu, zgodnie z treścią §6 poniżej, jako osoba, które oczekuje na narodzenie się jej dziecka i dokona zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu dla dzieci, wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu;

b)      Uczestnik, o którym mowa w ppkt a) będzie uprawniony do zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 2 Załącznika nr 3 do regulaminu w dwóch przypadkach:

i) Jeśli, pomimo spełnienia warunków określonych w regulaminie, nie skorzystał uprzednio z przysługującego mu prawa do zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu albo

ii) Jeśli, po dokonaniu zakupu artykułu, o którym mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do regulaminu, dokonał kolejnego zakupu za cenę nie niższą niż 25 zł, co najmniej jednego artykułu wskazanego w treści załącznika nr 1 do regulaminu, zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie i nie był to zakup, o którym mowa w ust.9 ppkt b) poniżej.

 1. Każdy z artykułów wskazanych  w ust.2 – ust.6 Uczestnik będzie mógł kupić po spełnieniu warunków opisanych powyżej.  Uczestnik, który wyraził  zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informację o promocjach i niespodziankach, przygotowanych wyłącznie dla Uczestników programu Rossnę, otrzyma wiadomość e-mail, w której zostanie  powiadomiony przez Organizatora o prawie do zakupu. Uczestnik jest uprawniony do zakupu wybranego artykułu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania od Organizatora pierwszej wiadomości e-mail, o której mowa w tym przepisie. Dla Uczestników, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informację o promocjach i niespodziankach, przygotowanych wyłącznie dla Uczestników programu Rossnę, informacja o przyznanej promocji znajduje się w zakładce „Moje Prezenty”, po zalogowaniu się na stronę www.rossne.pl .
 2. Uczestnik będzie mógł kupić wybrany artykuł jeśli:

a) zgłosi się do dowolnie wybranego sklepu Organizatora;

b) dokonana, w dniu zgłoszenia się do sklepu, kolejnego zakupu, co najmniej jednego artykułu, wskazanego w treści załączniku nr 1 do regulaminu.

 1.  Zakup artykułu, o którym mowa w ust.9 pkt b) nie jest uwzględniany przez Organizatora przy obliczaniu ceny 25 zł, o której mowa, jako warunku, o którym mowa w ust.3– ust.6 powyżej.
 2. Uczestnik nie może scedować prawa, o którym mowa w  §4 regulaminu na inną osobę. Nieskorzystanie przez Uczestnika z przysługującego mu prawa, w terminie określonym zgodnie z regulaminem, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa .

 

§5 DANE OSOBOWE

 

1.       Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-222) przy ul. św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 109 (Organizator).

2.       Dane osobowe Uczestnika w zakresie wskazanym w §2 ust. 3 pkt b) ppkt ii powyżej oraz §6 ust. 2 poniżej będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Programu.

 1. Dane osobowe Uczestnika w zakresie adresu e-mail będą przetwarzane w związku ze skorzystaniem z dodatkowych przywilejów, na zasadach określonych w §4 powyżej.
 2. Niezależnie od treści ust. 2 i ust. 3, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w celu i zakresie z nich wynikającym.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych oraz danych dziecka, podanych dobrowolnie, przysługuje mu prawo kontroli ich przetwarzania, w szczególności dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że aktualizacja danych osobowych dziecka w zakresie jego daty urodzenia może nastąpić jedynie w ciągu 7 dni od daty rejestracji Uczestnika w Programie.

 

 

§6 ROSSNĘ dla osób oczekujących na urodzenie się ich dziecka

 

 1. Z zastrzeżeniem zmian i wyłączeń wskazanych poniżej, postanowienia regulaminu stosuje się również do osób, które oczekują na narodzenie się ich dziecka.
 2. W tym przypadku warunkiem wzięcia udziału w Programie jest wypełnienie zgodnie z prawdą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.rossne.pl  (formularz oznaczony statusem „Spodziewam się dziecka”) i podanie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko Uczestnika,
 • płeć Uczestnika,
 • planowana data porodu (wskazana, jako dzień przypadający nie później niż w ciągu 9 miesięcy od daty rejestracji),
 • miejsce zamieszkania Uczestnika,
 • numer telefonu komórkowego Uczestnika,
 • adres e-mail Uczestnika.
 1. W okresie oczekiwania na narodzenie się dziecka i dodatkowo przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące po urodzeniu się dziecka, Uczestnik może korzystać z przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie, szczegółowo opisanych w §6 niniejszego regulaminu.
 2. Z chwilą aktywacji karty, Uczestnik oczekujący narodzin jego dziecka, otrzymuje 3% rabatu na produkty do pielęgnacji w czasie ciąży i artykuły dla małych dzieci, szczegółowo wskazane w załączniku nr 2 do regulaminu.
 3.  Z zastrzeżeniem brzmienia §6 ust.6 poniżej, po upływie okresu wskazanego w §6 ust.3 regulaminu, karta traci moc, a Uczestnik zostaje automatycznie wykluczony z dalszego uczestnictwa w Programie.
 4. W ciągu dwóch miesięcy od urodzenia się dziecka, Uczestnik może rozpocząć korzystanie z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie. W tym przypadku, Uczestnik zobowiązany jest zmienić swój status w programie ze „Spodziewam się dziecka” na „Jestem rodzicem” i uzupełnić brakujące dane dziecka, o których mowa w §2 ust.3 pkt b), tj. imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz płeć.
 5. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z pozostałych przywilejów związanych z uczestnictwem w Programie, Uczestnik traci prawo do rabatu dotyczącego produktów wymienionych w załączniku nr 2 do regulaminu i uzyskuje 3% rabat, o którym mowa w §3 ust.5 regulaminu. Okresu uczestnictwa w programie ze statusem „Spodziewam się dziecka” nie wlicza się do czasu, od którego zależą przywileje związane z uczestnictwem w Programie opisane w §3 regulaminu.
 6. Postanowienia §2 ust.6 – ust.10; §3 ust.5, ust.7-ust.10 regulaminu nie stosuje się do Uczestników posiadających status „Spodziewam się dziecka”. Pozostałe postanowienia regulaminu, w tym w szczególności §2 ust.1 – ust.3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w §6 regulaminu.
 7. Wyłączona jest możliwość dopisania do dotychczas posiadanej karty, dziecka, którego narodzin Uczestnik oczekuje.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Karta Uczestnika Programu nie jest środkiem płatniczym.
 2. Karta Programu pozostaje własnością Organizatora.
 3. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 4. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na karcie, zgodnie z §3 ust.2 regulaminu.
 5. Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian lub wycofania dostępu do usług Programu, za wcześniejszym jednotygodniowym powiadomieniem, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie wobec Organizatora z tytułu utraty lub uszkodzenia karty Programu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty Organizator może przenieść uprawnienia przyznane dotychczas Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie na nową kartę, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o utracie lub uszkodzeniu karty za pośrednictwem strony www.rossne.pl oraz zarejestrowaniu przez Uczestnika na stronie www.rossne.pl  nowej karty Programu, zgodnie z postanowienia §2 i §3 lub §6 regulaminu, które stosuje się odpowiednio. Zarejestrowanie nowej karty nie oznacza automatycznego wydłużenia okresu uczestnictwa w Programie.
 7. Wszelkie reklamacje Uczestników Programu będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Programie, w szczególności Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu w razie nadużycia przez Uczestnika zasad Programu, użycia karty Programu w sposób sprzeczny z regulaminem.
 9.  Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie klikając przycisk „Rezygnacja z programu” w profilu Użytkownika na stronie www.rossne.pl .
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Programu, Organizator zobowiązany jest odnotować tę informację w swoich systemach informatycznych i bazach danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili powiadomienia o rezygnacji.
 11. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.
 12. Regulamin Programu obowiązuje począwszy od 1 czerwca 2012, aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 16 grudnia 2014 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników wysyłając informację na wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie przez Użytkownika Programu, w terminie 14 dni od daty poinformowania o tej zmianie, będzie to równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z udziału w Programie.

 

Załącznik nr 1 - Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „jestem rodzicem” - 16.12.2014r.

Załącznik nr 2 - Lista produktów dla dzieci objętych programem Rossnę! dla użytkowników ze statusem „spodziewam się dziecka” - 16.12.2014r.

Załącznik nr 3 - Lista artykułów, które po spełnieniu wskazanych w regulaminie programu Rossnę! warunków, w tym szczególności opisanych w §4, Uczestnik może kupić za cenę 1gr

Łódź, 16.12.2014 r.